Mudcat Café message #3957498 The Mudcat Café TM
Thread #165063   Message #3957498
Posted By: Richie
19-Oct-18 - 11:15 PM
Thread Name: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Subject: RE: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Hi,

This is Grundtvig C (18 stanzas) and dates back to the 1700s from an informant born in 1733.

C:
KB Vs 2:1, s. 429—430. Efter pigan Anna Persdotter, trotjänarinna i L. F. Rääfs hem (f. 1733 i Målilla sn, Småland, kom vid unga år till Östergötland, d. 1819 på Millingstorp, Kisa sn; Jonsson I, s. 326-327). Upptecknad av L. F. Rääf 1811. Tryckt som SF 87 A.

1 Hvar har du va’t så länge
Sven i Rosengård
Jo jag har va’t i stallet
kära moder vår
- I vänta mig sent eller aldrig.

2 Hvad har du gjort i stallet
Sven i Rosengård
Jo jag har skådat blacken
kära moder vår

3 Hur är din fot så blodig
Sven i Rosengård
jo blacken har mig trådat
kära moder vår

4 Hur är ditt svärd så blodigt
Sven i Rosengård
jag har stuckit ihjäl min broder
kära moder vår

5 Hvar har du gjort af brödren din
Sven i Rosengård
Han ligger utom stallevägg
kära moder vår

6 Hvad skall du nu ha för det
Sven i Rosengård
jo jag skall rymma af landet
kära moder vår

7 Hvad skall du göra af hustrun din
Sven i Rosengård
den sätter jag på söije-skrin
kära moder vår

8 Hvad skall du göra af barnen dina
Sven i Rosengård
de få lita till vänner och fränder
kära moder vår

9 Hvad skall du göra af kreaturen
Sven i Rosengård
dem släpper jag på sjelfföda
kära moder vår

10 Hvad skall du göra af åker och äng
Sven i Rosengård
dem lägger jag för fäfot
kära moder vår

11 När skall jag vänta dig igen
Sven i Rosengård
när korpen han vitnar
kära moder vår

12 När hvitnar korpen
Sven i Rosengård
när svanen han svartnar
kära moder vår

13 När svartnar svanen
Sven i Rosengård
när stenen han flyter
kära moder vår

14 När flyter stenen
Sven i Rosengård
när fjädern han sjunker
kära moder vår

15 När sjunker fjädern
Sven i Rosengård
när alla enbär mogna
kära moder vår

16 När mogna alla enebär
Sven i Rosengård
när alla pigor bli gifta
kära moder vår

17 När bli alla pigor gifta
Sven i Rosengård
när kyrkan blifver enka
kära moder vår

18 När blir kyrkan enka
Sven i Rosengård
jo innan verldsens ända
kära moder vår
- I vänta mig sent eller aldrig

Anmärkning

Omkvädet och de återkommande tilltalsfrasema utskrivna i str. 1, markerade i str. 18. Osäkert i vilken utsträckning interpunktionen härstammar från Arwidsson, här därför ej återgiven.

Omkvädet: vänta ändrat från vänten
5:3 stallevägg ms ev. stallsvägg
6:3 jo tillskrivet i margen före jag
8:3 få står över struket ska
16:1 över raden står
När bli alla enbär mogna överstruket
17:3 blifver troligen ändrat från bli

------------------------

KB Vs 2: 1, pp. 429-430. From the girl, Anna Persdotter, the servant in L. F. Rääfs home (born 1733 in Målilla sn, Småland, came young years to Östergötland, 1819 at Millingstorp, Kisa sn; Jonsson I, pp. 326-327). Recorded by L. F. Rääf 1811. Printed as SF 87 A.

1 Where have you been for so long?
Sven in Rosengård
Well, I've been in the stables
dear mother mine
- I wait late or never.

2 What have you done in the stables?
Sven in Rosengård
Yes, I've seen the black (horse),
dear mother mine

3 How is your foot so bloody?
Sven in Rosengård
The black has stamped me so,
dear mother mine

4 Why s your sword so bloody?
Sven in Rosengård
I've killed my brother
dear mother mine

5 What have you done your brother's (body)?
Sven in Rosengård
He is located outside the stable wall
dear mother mine

6 Where shall you go now?
Sven in Rosengård
Yes, I will escape from the country
dear mother mine

7 What shall you do of your wife?
Sven in Rosengård
I put it on the Söije (soul) box[1]
dear mother spring

8 What shall you do of your children?
Sven in Rosengård
Leave them with a few trusted friends and relatives
dear mother mine

9 What shall you do of the animals?
Sven in Rosengård
I will release them on the farm,
dear mother spring

10 What shall you do with your fields and meadows?
Sven in Rosengård
I will sell them for a fee
dear mother mine

11 When will you wait to return again?
Sven in Rosengård
when the raven he turns white
dear mother mine

12 When will the raven whiten?
Sven in Rosengård
when the swan he blackens
dear mother mine

13 When blackens the swan?
Sven in Rosengård
When the stone floats
dear mother mine

14 When the stone floats
Sven in Rosengård
when the feather sinks
dear mother mine

15 When does the feather sink?
Sven in Rosengård
when all juniper berries ripen
dear mother mine

16 When is the ripening of the junipers?
Sven in Rosengård
when all the girls get married
dear mother mine

17 When do all girls get married?
Sven in Rosengård
"when the women[2] becomes widows,
dear mother mine,"

18 When do women becomes widows?
Sven in Rosengård
before the end of the world
dear mother mine,
- You wait for me late or never[3].

1. usually this is a reference to "spinning thread" and may be a "thread box" or related to spinning.

2. The Swedish word is "church" (see also stanza 18). Other transcripts have "women" (see Karpeles for example) which makes sense.

3. meaning: "You expect me to come home late, but I will never come."

Remarks
Overweight(?) and the recurring refrain phrases printed in stanza 1, marked in stanza 18. Uncertain to what extent the comments derive from Arwidsson, here they are therefore not reproduced.

Variations: wait change from the wait
5: 3 stallevägg ms ev. stable wall
6: 3 yes, written in the margin before me
8: 3 get over the dried goat
16:1 over the line stands
When all the juniper berries overlap
17:3 will probably change from being