Mudcat Café message #3957455 The Mudcat Café TM
Thread #165063   Message #3957455
Posted By: Richie
19-Oct-18 - 05:55 PM
Thread Name: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Subject: RE: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Here's the 33 stanza version from the mid-1600s (Stockholm Stephens' Collection c.1640) I finally found it. The end is very similar to the standard Swedish. I'm not going to translate yet but will give a couple end stanzas:

28 When will you come back?
Son in Roosengård
When the fire burns wet.
Dear mother mine

29 When will you come back?
Son in Roosengård
When the stone is in bloom.
Dear mother mine.

30 When will you return home?
Son in Roosengård
When the stone starts to swim.
Dear mother mine

* * * *

SMB 153: SVEN I ROSENGÅRD
TSB D 320 153

A.
UUB T 144 b, s. 79-80. Uppskrift från 1600-talets mitt, sannolikt från uppsvenskt område (Jonsson I, s. 190-195).

1 Alt godt iagh tigh meddeelar,
Sohnen i Roosengård
Mycket der vthi feelar,
Käre Moder wår (vår)
- i wänten oss aldrig.

2 Nåde och frijd aff herran:
Sohnen i Roosengårdh:
den ware migh ey fierran.
Käre moder wår

3 Kan iagh gott aff digh spöria:
Sonen i Roosengård:
Nu först det icke börias
Käre Moder wår

4 Annat iagh ey tänker:
Sohnen i Roosengårdh,
dett werlden migh ihnskänker,
Käre moder wår

5 Dageligh du dygdh öfwa:
Sohnen i Rosengårdh:
effter som dee migh pröfwa:
Käre moder wår

6 Rijkedom effter trachta:
Sohnen i Roosengårdh:
den iagh lijtet achtar,
Kära moder wår

7 Redeligen wandra:
Sohnen i Roosengårdh:
hoos edher och bland andra:
Kära moder vår

8 Inthet hörs aff din brodher:
Sohnen i Roosengårdh
han war migh aldrigh godher
Kära Moder wår

9 Ey mon han dödher wara,
Sohnen i Roosengård:
Jo, så plä skalkar fahra
Kära moder wår

10 Aldrigh du det förgäter,
Sohnen i Roosengårdh:
Jagh slipper fulle släter:
Käre Moder wår

11 Ney du skall det betaala:
Sohnen i Roosengård:
Jagh will der medh förhaala
Kära Moder wår

12 Sannerligh det ey hielper:
Sohnen i Roosengårdh:
fögha det migh stielper.
Käre Moder wår

13 Ey will du migh bedröfwa:
Sohnen i Roosengård.
här i hielper det fögha.
Käre Moder wår

14 Rundeligh kan du bööta:
Sohnen i Roosengård.
Jagh tohl ey dee migh hööta
Kära moder wår

15 Zeel må du nähr migh wara:
Sohnen i Rosengård
Jagh blijhr ey vthan fahra.
Kära moder wår

16 Annat då hahr iagh med digh mehnt,
Sohnen i Rosengård
Jagh fruchtar det är nu förseendt.
Kära Moder wår

17 Jagh hahr digh ähmat trösta:
Sohnen i Rosengård
Det är ey till det bästa:
Kära moder wåhr

18 Kan ingen digh hugswala:
Sohnen i Roosengård
Näy icke vthan fahra:
Käre Moder wåhr

19 Så will du hedan reesa:
Sohnen i Roosengård
Ja, dijt iagh rååkar lijsa
Käre moder wåhr

20 Rymmer du uthur Landet
Sohnen i Roosengård
Ja vndan skalka händer
Kära moder wåhr

21 Så sägh migh då ditt Näste:
Sohnen i Roosengård.
Ey det på första Qwisten.
Ka ra Moder wår

22 Då, huadh mehnar din fader:
Sohnen i Roosengård
på den är iagh ey gladher:
Kära moder wår

23 Han will digh ighen tagha,
Sohnen i Rosengård
Jagh skall wäl annars lagha,
Kära Moder wår

24 Din fader digh wäll finner,
Sohnen i roosengård.
Nappast han migh hinner
Kära Moder wår

25 Ähn Konungen i rijket:
Sohnen i Roosengård.
han finner wäl sihn lijke:
Käre Modher wåhr.

26 Hwart hahr du ähmat lända
sohnen i Roosengård
Dijt werlden hahr ehn ända
Kära moder wår

27 Hwad will du dig medh fööda
sohnen i Roosengård
Medh ahrbethe och möda,
Käre moder wår

28 När kommer du åter
Sohnen i Roosengård
När Elden blifaer wåter.
Kära moder wår

29 När will du ighen komma.
Sohnen i Roosengård
När steenen står i blomma.
Kära moder wår

30 När will du blijfwa hemma
Sohnen i Roosengård
När stenen böriar simma.
Kära moder wår

31 När skall iag till digh hinna.
Sohnen i Roosengård
När watnet böriar brinna
Käre moder wår

32 När seer iagh digh min bästa
Sohnen i Roosengård
När som det dagas wästan
Käre moder wår

33   Skall iagh mehr om digh fråga
Sohnen i Roosengård
der före i nu råda.
Kära moder wåhr
- i wänten oss aldrig.

* * * *

30:1 blijfna hemma orden skrivna i omvänd ordningsföljd, vilken korrigerats

Anmärkning
Ms saknar strofnr. Omkvädet utskrivet i str. 1 och 33,
markerat i str. 1-16, 18, 20-22, 24.
28:2    Elden ordets början svårtydd, möjligen ändrat från steenen