Mudcat Café message #3957139 The Mudcat Café TM
Thread #165063   Message #3957139
Posted By: Richie
17-Oct-18 - 12:19 PM
Thread Name: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Subject: RE: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Hi,

In Aminson's 1883 book "Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria," is a version where the sister is killed by the brother:

Tillägg tili folkvisan n:r 8 med melodi, sidan 32 i första haftet och samma folkvisa i tredje häftet, sid. 37. Följande variant är upptecknad af fiskaren J. P. Johansson i Südermanlands skärgard och benaget meddelad af pastor F. Li. Grundtvig.

Sven i Rosengärd.

1. Ilvar har du varit sä länge,
Du Sven i Rosengärd?
Jag har varit ät stallet,
Kära moder vär!
I vänten miff sent eller aldrig!

2. Hvad har du gjort ät stallet,
Du Sven i Rosengärd?
Jag har vattnat hästarna,
Kära moder vär!
I vänten miff sent eller aldrig!

3. Hvad har du fätt pä rocken,
Du Sven i Kosengärd?
Hüsten min har trampat mig,
Kära moder vär!
I vänten mig sent eller aldrig!

4. I bad bar du t'iitt pä skjortan,
Du Sven í Rosengärd?
Jag bar slagtat min syster,
Kära moder vár!
I vänten mig sent eller aldrig!

5. Hvad skall du ha for detta,
Du Sven i Rosengärd?
Jag skall rymma ur riket,
Kära moder vár!
I vänten mig sent eller aldrig!

6. När kommer du tillbaka,
Du Sven i Rosengärd?
När som tallen bär löfven,
Kära moder vär!
I vänten mig sent eller aldrig!

7. När bär dä tallen löfven.
Du Sven i Rosengârd?
Jo, när som aleu barrar,
Kära moder vár!
I vänten mig sent eller aldrig!

8. Och när dá barrar aleu,
Du Sven i Rosengärd?
Jo, när som grasten flyter,
Kära moder vár!
I vänten mig sent eller aldrig!

9. Och när dä flyter gvästen,
Du Sven i Rosengärd?
Jo, när som fjädern sjunker,
Kära moder vär!
   I vänten mig sent eller aldrig!

10 Och när dä sjunker fjädern,
Du Sven i Rosengärd?
Jo, när som avanen avartnar,
Kära moder vär!
   I vänten mig sent eller aldrig!

11. Och när dä avartnar avanen,
Du Sven i Rosengârd?
Jo, när som korpen hvitnar,
Kära moder vár!
   I vänten mig sent eller aldrig!

Tillagg till Folkvisan n:r 15 med melodi i andra haftet, ßidan 17. Följande variant är upptecknad af fiskaren J. P. Johansson i Södermanlande skärgärd och benaget nieddelad af pastor F. L. Grundtvig.
----------------

Addendum to the folk show number 8 with melody, page 32 in the first edition and the same public newspaper in the third booklet, p. 37. The following variant is recorded by the fisherman J. P. Johansson in Südermanlands archipelago and the version was announced by Pastor F. L. Grundtvig.

Sven in Rosengärd.

1. Where have you been for a long time,
You Sven in Rosengärd?
I have been staying in the stable,
Dear mother, please!
You wait for me late or never!

2. What have you done living in the stable,
You Sven in Rosengärd?
I have watered the horses,
Dear mother, please!
You wait for me late or never!

3. Why is there dirt stuck to you,
You Sven in Rosengärd?
My horse has trampled me,
Dear mother, please!
You wait for me late or never!

4. Why is ther blood on your shirt,
You Sven in Rosengärd?
I slaughtered my sister,
Dear Mother, Ours!
You wait for me late or never!

5. What will you do for this,
You Sven in Rosengärd?
I will leave from this area,
Dear Mother, Ours!
You wait for me late or never!

6. When will you come back,
You Sven in Rosengärd?
When do pine tree bears flowers,
Dear mother, please!
You wait for me late or never!

7. When do pine trees bear flowers
You Sven in Rosengârd?
Well, when daughters live alone,
Dear Mother, Ours!
You wait for me late or never!

8. And when do daughters live alone,
You Sven in Rosengärd?
Well, when the granite flies,
Dear Mother, Ours!
You wait for me late or never!

9. And when does granite fly,
You Sven in Rosengärd?
Well, when the feather is sinking,
Dear mother, please!
   You wait for me late or never!

10 And when does the feather sink,
You Sven in Rosengärd?
Yes, when the swan blackens,
Dear mother, please!
   You wait for me late or never!

11. And when does the swan blacken,
You Sven in Rosengârd?
Yes, when the crow is white,
Dear Mother, Ours!
   You wait for me late or never!

Addition to Folkvisan n: r 15 with melody in the other had, ßidan 17. The following variant is recorded by the fisherman J. P. Johansson in Södermanlande archipelago and the song was named by Pastor F. L. Grundtvig.