Mudcat Café message #3956923 The Mudcat Café TM
Thread #165063   Message #3956923
Posted By: Richie
16-Oct-18 - 01:14 PM
Thread Name: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Subject: RE: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Hi,

Here's Grundtvig B and C. Corrections welcome for my quick translations:

B. (Fra Fyn. Skattegraveren II (1884) Stykke 459; optegnet af Gaardejer Lars Frederiksen i Ryslinge efter hans Moder; hun kunde ikke huske, om der havde været flere Vers.)

1."Hvornaar mon jeg dig vente?
Svend i Rosenslund!"
Naar Stenene de flyder,
min hjærtens-kære Mor!"

2. „Hvomaar saa flyder Stenene?"
„Naar Fjerene de synker."

3. „Hvornaar saa synker Fjerene?"
^Naar alle Piger bliver giftede."

4. „Hvornaar bliver alle Piger giftede?
Svend i Rosenslund!"
„Naar Solen den staar norden op,
min hjærtens-kære Mor!"

B. (From Funen. The Collection II (1884) Piece 459; Written down by Gaardejer Lars Frederiksen in Ryslinge after his mother; she could not remember if there had been more verses.)

1. "When will you return?
Svend in the rose land!"
"When the stones they float,
My dear dear mother! "

2. "When do the stones float?"
"When the birds are sinking."

3. "When do the feathers sink?"
"When all girls get married."

4. "When will all girls get married?
Svend in rose land!"
"When the sun it rises north,
My dear dear mother!"

* * * *

C. (Fra Telemarken. Optegnet af S. Bugge efter Targjei Kosi i Vraadal, hun havde lært Visen af Nils Polmann, en Kaptajnssøn i Flaabygd.)

1. "Hor hev du vori saa lengje?
I Svenn i Rosensgaar!"
I enge hos drenge,
kjær moder vaar;
du venter mig sent eller aldrig!"


2. "Kvi er dit bryst saa blodigt?
"Folen meg trødde."

3. »Kvi er dit sverd saa blodigt?'
"Jeg har dræbt min broder."

4. „Kvi rider du af veien?"
„Jeg vil rømme af landet."

5. „Naar kommer du tilbage?"
„Naar stenene flyle."

6. „Naar fly ter stenen?"
„Naar fjærene søkke."

7. „Naar søkker fjæri?"
„Naar ravnen den kvitnar."

8. „Naar kvitnar ravnen?
I Svenn i Rosensgaar!"
„Det sker dog aldrig,
kjær moder vaar;
du venter mig sent eller aldrig!"


C. (From Telemark. Recorded by S. Bugge after Targjei Kosi in Vrådal, she had learned the ballad from Nils Polmann, a Captain's son in Flaabygd.)

1. "Where did you stay so long?
Svenn of the rose garden!"
"In the company of my brother,
My dear mother
You'll wait for me late or never!"

2. "Why is your chest so bloody?
"My foolish deed."

3. "Why is your sword so bloody?"
"I've killed my brother."

4. "Why are you driving from the road?"
"I want to escape from the country."

5. "When are you coming back?"
"When stones fly."

6. "When will stones fly?"
"When feathers sink."

7. "When will feather's sink?"
"When the ravens die."

8. "When will ravens die?
Svenn of the rose garden!"
"It never, never happens,
My dear mother
You'll wait for me late or never!"