Mudcat Café message #3838700 The Mudcat Café TM
Thread #159372   Message #3838700
Posted By: AmyLove
13-Feb-17 - 01:05 PM
Thread Name: 'All the dear Spinning Eileens' (Irish harpists)
Subject: RE: 'All the dear Spinning Eileens' (Irish harpists)
I discovered reading the Irish uncial alphabet is quite easy, so here are the lyrics to tracks nine and ten on Amhráin Ghrá (with the dashes which probably just line the words up with the music, and without the fadas):


An Samhradh Ag Filleadh Go hÉirinn · Marjorie Courtney

Ta an geim - read cait-te is greim an gairb - tin mill - tig mall - uig - te reab - ta,
An grian ag taitneam i ndiaid na fear-tanna is ri - an an ear-raig mar aon lei;
Na mil - te cap-all ag cior - ad gar - rai - ce,
Siol i dta - lam a ta - os - cad,
An aba ag tui-tim an rab - arta 'mig-te, san sam - rad a' fill-ead go hEir - inn.
Ta taid - bse tag-ta ar coill - te cean - a, na crainn ag brea-cad go neat - a,
Na hein ag lab - airt ar gea - ga gla - sa, le fao - bar ag freagairt a ceil - e;
Muar - cuid beac ag cur tuair__ isc meal - a, na huain ag preab-ad 'sag leim - rig,
Greann in ionad na dtonn a d'im - tig, 'san sam - rad ag fill - ead go hEir - inn.
seol - ta su - gar - ac glor an tsro - ta, go gleoi - te ag fiuc - ad go gle - geal,
Ta meidir ag cas - ad gan teimeal de scam-all ar muinn tir beannuig - te Eil - ge.
Grad lem anam na ban - ta gla - sa, mo - grad go de - arb na sleib - te,
Beid greann an - ois ins na gleann - ta binn-e, san sam - rad ag fill-ead go hEir - inn.


Seothó ló' Thoil · Marjorie Courtney

O seo - to-lo 'toil
Seo - to-lo 'to - il
Seo - to - lo__ 'toil a - gus
Na goil go foill.

Geo'ir an cap - all a - gus geo'ir an srian - o__
Geo'ir an fal-aing a - gus geo'ir an diall - ait a -gus

Seo - to lo 'toil seo - to - lo 'to -il
Seo - to lo__ 'toil a - gus na goil go foill.

Seo - to lo 'toil seo - to - lo 'to -il
Seo - to lo__ 'toil a - gus na goil go foill.

Geo'ir gan dear - mad_ tais - ce gac seod_ a__
bi ag do sin - sear_ riog - da__ rom-at a - gus

Seo - to lo__ 'toil seo - to - lo 'to - il__
Seo - to lo__ 'toil a - gus na goil go foill.