Mudcat Café message #1964346 The Mudcat Café TM
Thread #98805   Message #1964346
Posted By: McGrath of Harlow
11-Feb-07 - 06:04 PM
Thread Name: Lyr Req: Newfoundland Mermaid song
Subject: RE: Lyr Req: Newfoundland Mermaid song
Anyone got this record? And is it any help in this quest?

Maggie Carchrie, Songs the Mermaid Sang : "Songs the Mermaid Sang is a collection of Gaelic songs from the tradition of Cape Breton and the Scottish Isles. "

Here's a list of the tracks:

1. Oran Na Maidhgean Mhara
2. Cape Breton Set
3. I U Bhi Mairi Anna
4. 's Ana an Ile
5. Creag Ghuanach
6. Morag a Dun Bheagan
7. Mac-A-Phi/Hop High Ladies
8. Cha Bhi Mi Buan
9. 's Cruinn Donn Sciopalta
10. Am Bratach Bana
11. Hooley in the Henhouse
12. �ran Do Ghille a Chaidh a Bh�thadh (On the Drowning of a Young Man)
13. Puirt a Beul
14. Dark Island
15. Seallaigh Curaidh Eogainn