Mudcat Café Message Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafeaweUser Name Thread Name Subject Posted
weepiper Lyr Req: O Ba, Ba Mo Leanabh (Mary Jane Lemond) (48) Lyr Add: GUN CHRODH GUN AIGHEAN 07 Apr 02


Hi Peg et al,

Here's the song I found, and here is a blicky to the page I found it at which also has a tune for it. I copied and pasted this and added line breaks so I hope it comes out ok...

[Sisd:]
Ged tha mi gun chrodh, gun aighean,
Gun chrodh-laoigh, gun chaoraich agam,
Ged tha mi gun chrodh, gun aighean,
Gheibh mi fhathast igear grinn.

Fhir a dh'imicheas thar chuantan,
Gilain mle beannachd uamsa
Dh'ionnsaidh igeir a' chil dualaich,
Ged nach d'fhuair mi e dhomh fhn.

'Fhleasgaich thinig nall a Shuaineart,
Bu tu fhin an sr dhuin'-uasal;
Gheibhinn cadal leat gun chluasaig,
Air cho fuar 's g'am biodh an oidhch'.

Gur e mise tha fo mhulad,
'S mi a' tmh 'san t-semar mhullaich;
An leannan bh'agam-sa an uiridh,
Chuir e'n diugh rium cl a chinn.

Nile! 's mise tha gu deurach,
An semar rd a' fuaigheal line;
Chaidh mo leannan do Dhn-Eideann,
'S chan eil dhomh bhi 'ga chaoidh.

Ged tha mi gun chrodh gun chaoraich,
Chan eil mi gun mhaise 'm aodann;
Dh'fhighinn breacan a bhiodh caol dhuit,
'S dheanainn aodaich a bhiodh grinn.

'S ged nach eil mo spridh air lintean
Mo chrodh no mo chaoraich bhidheach,
Bheirinn tochradh dhuit an rdagh,
Cho math ri t ig 'san tr.

Link fixed. --JoeClone, 11-Apr-02.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.